• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Espiritu, Kaluluwa, at Katawan I: Spirit, Soul and Body Ⅰ (Tagalog)

Espiritu, Kaluluwa, at Katawan I: Spirit, Soul and Body Ⅰ (Tagalog)

Paperback

Religion General Christian Living

ISBN13: 9791126302499
Publisher: Urim Pubn
Published: Apr 16 2018
Pages: 274
Weight: 0.68
Height: 0.58 Width: 5.50 Depth: 8.25
Language: Tagalog

Nagtatalutalo ang mga teologo tungkol sa mga elementong bumubuo sa tao. Pinagtatalunan nila ang teoryang dichotomous at ang teoryang trichotomous. Sinasabi ng teoryang dichotomous na ang tao ay binubuo ng dalawang bahagi: ang espiritu at katawan, samantala sa teoryang trichotomous naman, sinasabing ito ay may tatlong bahagi: ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang teoryang trichotomous ang basehan ng librong ito.

Also in

Christian Living